Meer informatie? Bel ons!      Vestiging Sneek: 0515-412420 (24/7)      Vestiging Kornhorn: 0594-659006 (24/7)      Vestiging Dokkum: 0519-295400 (24/7)

Privacy policy

Privacyverklaring
Uitvaartassistentie Noord Nederland B.V., gevestigd aan de Smidsstraat 7, 8601 WB te Sneek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Definities
Privacybeleid: dit privacybeleid;
Gebruiker: iedere gebruiker van de diensten van Uitvaartassistentie Noord Nederland B.V.;
Verantwoordelijke: Uitvaartassistentie Noord Nederland B.V., 8601 WB te Sneek,
telefoonnummer: 0515 412420,
e-mailadres: info@uitvaartassistentie.eu
Website: www.uitvaartassistentie.eu


Artikel 1 Persoonsgegevens die worden verwerkt
In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Uitvaartassistentie Noord Nederland B.V. de persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt.
De persoonsgegevens die door Uitvaartassistentie Noord Nederland B.V. worden verwerkt zijn onder andere:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– En andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk aan Uitvaartassistentie Noord Nederland B.V. worden verstrekt.

Artikel 2 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
Uitvaartassistentie Noord Nederland B.V. verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Uitvaartassistentie Noord Nederland B.V. heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door telefonisch contact op te nemen met Uitvaartassistentie Noord Nederland B.V. of door het invullen van het contactformulier.
Uitvaartassistentie Noord Nederland B.V. gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan het bedrijf heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een opdracht waarbij betrokkene partij is.

Artikel 3 Delen van persoonsgegeven met derden
Uitvaartassistentie Noord Nederland B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Artikel 4 Verwijzingen naar andere websites
Het kan zijn dat de website links bevat naar andere websites. Uitvaartassistentie Noord Nederland B.V. is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van deze andere websites.


Artikel 5 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De Gebruiker heeft recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitvaartassistentie Noord Nederland B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de desbetreffende Gebruiker een verzoek bij het kantoor kan indienen op de persoonsgegevens die het kantoor van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar kunt u sturen naar info@uitvaartassistentie.eu

Uitvaartassistentie Noord Nederland B.V. zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de Gebruiker is gedaan, vraagt het bedrijf eerst om een kopie van uw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Voorts wijst het kantoor de Gebruiker erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:
Klik hier voor het contact met de Autoriteit Persoonsgegevens


Artikel 6 Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard
Uitvaartassistentie Noord Nederland B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij Uitvaartassistentie Noord Nederland B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.


Artikel 7 Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd
Uitvaartassistentie Noord Nederland B.V. heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@uitvaartassistentie.eu


Artikel 8 Wijzigingen in de Privacyverklaring
Uitvaartassistentie Noord Nederland B.V. behoudt zich het recht voor de Privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Privacyverklaring adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 17 mei 2018.


Artikel 9 Het toepasselijk recht
Op eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing

Onze Voordelen